Nieuws


Oude tijden herleven - zaterdag 12 september 2009

Op 12 september 2009 deed Sociëteit Rethorica oude tijden herleven

Sociëteit Rethorica te Sommelsdijk op de grens van Holland-Zeeland

Bijna vijf eeuwen geleden, in het jaar 1515, werd het reglement van de Rederijkerskamer genaamd Rethorica  officieel bekrachtigd door Philips van Bourgondië, toenmalig Heer van Sommelsdijk. De patrones was Anna, de moeder van Maria.

Men beoefende de welsprekendheid onder het devies "Hoe langer hoe liever”. Een van de nobele  doelstellingen was "melancholie verdrijven, en solaes en vreught vermeeren”.

Men kwam regelmatig bijeen om te oefenen in het voordragen, toneelspelen en dichten. Tussen de leden onderling alsook tussen de verschillende Kamers werden wedstrijden gehouden, zogenaamde landjuwelen. Voorafgaande hieraan hield men dan een optocht.

In het begin van de zeventiende eeuw kwam aan al deze aktiviteiten van lieverlede een einde.

Ten tijde van de Rederijkerskamer waren in Sommelsdijk ook de schuttersgilden St. Joris en St. Sebastiaan gevestigd. De leden mochten wapens dragen en traden op als burgerwacht.

In 1630 gingen zowel de Kamer als de beide Gilden op in een vereniging genaamd "De Schutterij binnen Sommelsdijk” .De leiding hiervan berustte bij een aantal officieren, te weten een kolonel, een kapitein, een luitenant, een vaandrig en een secretaris. Een bekende kolonel was Hobius de Krijger, naar wie in Sommelsdijk een straat is vernoemd.

In 1768 werd besloten tot de bouw van het monumentale pand  "De Doele” aan de St Jorisdoelstraat.

Rond 1800 kwam op last van het Franse bewind een eind aan de schutters activiteiten. Vanaf dat moment werd de vereniging voortgezet als – de nog steeds bestaande --  Sociëteit Rethorica.

 Het huidige bestuur van Rethorica heeft als belangrijke taak de resterende bezittingen – waaronder  waardevolle voorwerpen evenals historische archiefstukken – voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken.

Daarnaast worden op cultuurhistorisch gebied velerlei activiteiten ontplooid, zoals recentelijk:

-          uitgave van het bekende boek Veldnamen en Boerderijen op Goeree-Overflakkee

-          mede organisatie van de succesvolle Verlichte Boerderijen route, met meer dan 2500 bezoekers

-          organisatie van "Natuurlijk Goeree-Overflakkee”, een zeer druk bezochte feestelijke dag waar Cultuur, Natuur en Landbouw elkaar ontmoetten op hofstede Lust en Last te Sommelsdijk.

-          uitgave van de DVD  "Boerderijen op Goeree-Overflakkee in beeld”, een complete inventarisatie van alle boerderijen op het eiland.

Op 12 september 2009, Monumentendag, staat het gebouw "De Doele” , thans eigendom van de Stichting SMB te Sommelsdijk, centraal voor een hele serie activiteiten. Oude gebruiken en grenzen (Holland -Zeeland) worden deze dag in ere hersteld

Als een soort van drieluik zullen diverse zaken uit het verleden van Sommelsdijk  weer tot leven worden gebracht.

Dit gebeurt van uit "De Doele”,  molen "De Korenbloem”en hofstede "Lust en Last” aan de Kokseweg, op de oude grens tussen Holland en Zeeland.

 

De Doele

Er is gedurende de hele dag een dia presentatie met een selectie uit de diverse beeldbanken van Rethorica over de boerderijen van Goeree Overflakkee met hun specifieke bijzonderheden.

Verder zal een eeuwenoud reglement van de Sociëteit nieuw leven worden ingeblazen.

Dit hield in dat de pachter van het land van Rethorica jaarlijks verplicht was een zak tarwe te schenken aan de vereniging. Het hiervan door een plaatselijke bakker gebakken brood werd dan op Flora- of Koppermaandag (de eerste maandag na Drie Koningen) aan de armen uitgedeeld. Deze historische gebeurtenis zal op Monumentendag door leden van Rethorica beeldend worden weergegeven.

Naast de diverse sociale verplichtingen die De Sociëteit had, hield men zich zoals eerder vermeld ook bezig met toneelspelen en het voordragen van gedichten. Ook hiervan kunt u op diverse locaties in Sommelsdijk getuige zijn.

Molen De Korenbloem is de gehele dag te bezichtigen waarbij men uitleg krijgt over hoe alles destijds in z’n werk ging. De verschillende graansoorten zijn te zien zoals ze werden aangeleverd vanaf het land en vervolgens werden gemalen in de molen.

Met paard en wagen zal het door de pachter aan Rethorica beschikbaar gestelde meel bij de molen worden opgehaald en bij de bakkerij aan de Binnenweg worden afgeleverd.

Hofstede Lust en Last

Het erf van "Hofstede Lust en Last” aan de Kokseweg 6, (vroeger Scheytweg zijnde de grens tussen Holland en Zeeland) is vanaf 11.00 uur opengesteld voor het publiek. Op deze historische locatie vinden rond het thema "Natuurlijk Goeree-Overlakkee” allerlei activiteiten plaats. Er kan kennis worden genomen en geproefd van typische streekproducten, er is een doorlopende presentatie over historische aspecten van deze Hofstede, er zijn oude landbouwwerktuigen te bezichtigen, er is muziek en toneel en er wordt op ludieke wijze aandacht besteed aan het gegeven dat Lust en Last vroeger op de grens Holland-Zeeland lag en welke invloed dit had op het dagelijkse leven.

Voor meer informatie over Rethorica:  http://www.societeitrethorica.nl/


Terug naar de vorige pagina >