Societeit Rethorica


De oorsprong van de Sociëteit "Rethorica" gaat terug tot het begin van de zestiende eeuw.

Evenals in vele andere plaatsen van ons land is toen ook in Sommelsdijk een Rederijkerskamer opgericht.

Na de Rederijkerskamer kwam de schutterij die weer door de Sociëteit is opgevolgd.

Het monumentale pand "De Doele"staande in de St.Jorisdoelstraat, houdt de herinnering aan deze verenigingen nog steeds levend.     
 

                 

 
Rederijkerskamer 

De zinspreuk van de Kamer van Sommelsdijk luidde: "Hoe langer hoe liever"; de patrones was Anna (de moeder van Maria).
In het instrument (reglement) van de vereniging, bekrachtigd door de Heer van Sommelsdijk, Philips van Bourgondië,
wordt als datum van oprichting 26 november 1515 genoemd. Als doel werd aangegeven: "het vermeerderen van
godsdiensten met missen en andere deughelicke wercken, die zij ter eere Gods en der Heilige Moeder Sint Annen omme
en binnen de parochie van Sommelsdijck laten doen sullen. Ende oock mede excellerenende te verheffen die edele conste,
een van de zeven vrije consten, genaempt Rethorica. Welcke conste alle redelijcke menschen nut ende profijt is, om de melancholie te verdrijven, solaes (genoegen) ende vreught te vermeeren".